(●'w'●)ノ♥愛與和蘋 - 自我滿足中(笑)

08« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »10
10

15

22:44
Thu
2015

No.0192

[跡部]塗鴉復健


先前的家裡復健:)

結果...跡爺生日蘋還是沒趕上賀圖...(妳是根本沒畫吧?
06

28

15:44
Sun
2015

No.0187

[冰帝]


原稿中塗鴉~吐槽跡爺的角色(笑)

---------------------------
把blog歷代系列的圖全整理隱藏了:)